Medisch dossier – Huisartsenpraktijk van Steyn – Stein
Header afbeelding
Bergènkenstraat 11A 6171 NR Stein Tel:046 - 433 13 27 Spoed Toets 1

Medisch dossier

Heb ik het recht om mijn dossier in te zien?
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in uw dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen.

Persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee buiten het inzagerecht van de patiënt, evenals opgenomen informatie over een ander persoon waarmee diens privacy zou worden geschaad.

Op de website van de KNMG kunt u meer informatie vinden over onder andere uw inzagerechten in uw dossier.

Wat moet ik doen om mijn dossier te kunnen inzien?
U heeft als patiënt bij huisartsenpraktijk verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats kunt u door gebruik te maken van de digitale patiëntenomgeving al toegang krijgen tot een groot gedeelte van uw medisch dossier. Wees echter terughoudend met het delen van medische informatie met derden.

U kunt ook een afspraak inplannen op het spreekuur van uw huisarts. Uw huisarts kan dan samen naar uw dossier kijken, direct uw vragen beantwoorden en eventueel enkele toelichtingen geven.

Ik heb mijn dossier ingezien, maar zou graag iets laten wijzigen, kan dat?
Ziet u in uw dossier gegevens die naar uw idee niet kloppen? Die niet juist, verouderd of niet volledig zijn? Dan
heeft u een aantal mogelijkheden. Dit zijn het recht op verbetering, het recht op aanvulling en het recht op
verwijdering. Daarnaast is er een recht op afscherming van (bepaalde) gegevens.
Kijk voor meer informatie hierover op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Bespreek uw wensen met betrekking tot registratie in uw medisch dossier zeker tijdens het bezoek aan uw huisarts. Op deze wijze kan er al direct rekening met uw wensen worden gehouden. Wanneer u achteraf wijzigingen in uw dossier wenst te laten aanbrengen kunt u hiervoor een afspraak maken op het spreekuur van uw huisarts, of een E-consult aan uw arts versturen.

Kan ik ook een kopie van mijn medisch dossier ontvangen?
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact opnemen met uw doktersassistente (046 – 433 13 27, optie 3). Tijdens dit gesprek onderzoekt de doktersassistent het doel van uw verzoek. Huisartsenpraktijk van Steyn vindt waarborging van de privacy van zijn patiënten erg belangrijk en ondersteund u hierin.

Bij een verzoek voor ontvangst van een afschrift van uw medisch dossier willen wij u vragen rekening te houden met een minimale wachttijd van 1 week alvorens het afschrift voor u in orde is gebracht. Wanneer het dossier voor u gereed ligt zal uw doktersassistente contact met u opnemen en u uitnodigen het dossier af te komen halen.

Wanneer u het dossier komt afhalen is legitimatie noodzakelijk. U dient dan een paspoort, of identiteitsbewijs te tonen aan uw assistente.

Heb ik ook inzagerecht in het dossier van een overleden naaste?
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien), tenzij de patiënt vóór zijn overlijden schriftelijke toestemming voor inzage heeft gegeven en duidelijk heeft aangegeven welke gegevens hij aan wie wenst te verstrekken.

Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts van de overledene. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Op de website van de KNMG kunt u meer informatie vinden over onder andere uw mogelijkheden voor informatie-inwinning na het overlijden van een naaste.

Wat gebeurt er met mijn dossier als ik overstap naar een nieuwe huisarts?
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor heeft de KNMG een richtlijn opgesteld.

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.
Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen zorgen er dan voor dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd is.